Sorting by

×

Samuel Klein sa narodil 18. októbra 1784 vo Vrbove a zomrel 7. novembra 1835 vo Veľkej pri Poprade.

Študoval na lýceu v Kežmarku teológiu a v tomto odbore pokračoval aj na univerzite v Lipsku. V r. 1808 prišiel na faru do Veľkej, začiatkom roku 1809 sa stal miestnym farárom a na tomto poste pôsobil až do svojej smrti. V r. 1815 – 1817 sa zaslúžil o stavbu nového miestneho kostola.

Bol aj literárne činný, tlačou vydával svoje nemecké príležitostné kázne, ale aj diela cirkevnoprávne a historické, napr. r. 1833 vyšlo v Lipsku a Košiciach dielo Handbuch der Geschichte von Ungern… (Príručka dejín Uhorska…)

Literatúra:

KOLLÁROVÁ, Zuzana a kolektív: Biografi cký slovník mesta Poprad. Poprad: Mestský úrad 2004.