Sorting by

×

Štefan Kiss sa narodil 28. januára 1871 v Kežmarku a zomrel 11. júna 1953 v Kežmarku.

O jeho štúdiách a začiatkoch fotografovania nemáme žiadne zachované správy. Prvá zmienka o jeho fotografi ckej tvorbe je zo 6. mája 1897, keď Karol Divald v Karpathen-Post upozorňuje obyvateľov Kežmarku na to, že otvára fotoateliér „pod osvedčeným vedením pána Štefana Kissa.“ Prvá ofi ciálna správa o samostatnej práci Kissa na poli fotografi e je z 30. júna 1898 (noviny Karpathen- Post), kde sa uvádza, že Štefan Kiss si od 11. júla 1898 otvára fotosalón v Smokovci (Tátrafüred). O dva roky neskôr – 15. novembra v krátkom avíze v Karpathen-Poste sa píše: „Fotografi cký ateliér Štefan Kiss, Kežmarok zhotovuje akékoľvek fotografi e v krátkom čase v prijateľných cenách, umelecky prevedené zväčšeniny v platine, akvarely, pastely, olejomaľby, ako aj všetky práce v odbore.“ Z 20. mája 1909 je posledná správa o ponuke fotografi ckých prác Kissa, kde ako špeciálna ponuka je uvedené portrétne fotografovanie detí.

Nevieme s určitosťou povedať, do ktorého roku fungoval fotoateliér Kissa. Na svojich fotografi ách neuvádza datovanie. Na základe dobového oblečenia portrétovaných môžeme približne určiť obdobie, v ktorom Kiss fotografoval. Ide s najväčšou pravdepodobnosťou o 20. roky 20. storočia.

Z roku 1900 sa zachovala v zbierkach Múzea v Kežmarku fotografi a MUDr. V. Alexandra, z roku 1906 pochádzajú exteriérové zábery z prevozu pozostatkov Imricha Tököliho z Turecka do Kežmarku, z 20. rokov 20. storočia sa zachovali zábery členov miestneho poľovníckeho a streleckého spolku. Z fotografi ckej tvorby – predovšetkým portrétnej, cítiť hlboký zmysel Š. Kissa pre estetično. V bohatej miere používal svetelné efekty, väčšia časť fotografi í je tieňovaná do stratena. O umeleckej úrovni jeho fotografi í svedčia aj ocenenia z výstav, ktorých reverzy a averzy sú vyobrazené na rube kartónových podložiek. Š. Kiss používal viac druhov kartónových podložiek, ktorých autormi sú Kühle – Miksche – Viedeň, Krziwanek – Viedeň. Na niektorých podložkách v texte je uvedené: Késmárk és Tátrafüred, na iných len Késmárk.

Pokračovateľom tradície fotografi e v Kežmarku po Š. Kissovi bol Emil Moravetz.

 

Literatúra:

CINTULOVÁ, Erika: Fotoateliéry v Kežmarku. Kežmarok 2000.