Sorting by

×

Július Kiš (Kiss) sa narodil 28. decembra 1932 v Kežmarku a zomrel 26. novembra 1994 v Poprade.

Do školy chodil v rodnom meste, vyučil sa za typografa a v tomto odbore absolvoval školu polygrafi ckého priemyslu v Bratislave. Pracoval na ONV v Kežmarku, kde ho poverili viesť týždenník Nová dedina, ktorý vychádzal v r. 1950 – 1959 pre celý okres Kežmarok. V r. 1959 boli noviny premenované na Kežmarské noviny, tie však vychádzali len do prvej štvrtiny roku 1960. Vtedy bol po celoštátnej územnej reorganizácii okres Kežmarok zrušený, pripadol do okresu Poprad a noviny boli tiež zrušené.

Od apríla 1960 ich nahradili v Poprade vychádzajúce Podtatranské noviny. V nich pracovali dvaja redaktori – jedným z nich bol Kiš. Po rozšírení redakcie sa stal vedúcim redaktorom a na čele novín, ktoré patrili medzi najlepšie na Slovensku, stál 30 rokov.

Bol aj zostavovateľom a spoluautorom viacerých publikácií, napr. 20 slobodných rokov Popradského okresu (Poprad 1965), Poprad – Ústí nad Orlicí (Košice 1975), Dni stále živé (Poprad 1979) atď.

Po novembrovej revolúcii 1989 sa priznal k svojmu nemeckému pôvodu, bol jedným z iniciátorov založenia Karpatendeutscher Verein (KdV) – Karpatskonemeckého spolku na Slovensku, ktorý vznikol r. 1990. R. 1992 začal spolok pod Kišovým vedením vydávať mesačník Karpatenblatt.

Literatúra:

KOLLÁROVÁ, Zuzana a kolektív: Biografi cký slovník mesta Poprad. Poprad: Mestský úrad 2004.