Sorting by

×

Dr. Imrich Kéry-Bittner sa narodil 12. novembra 1798 v Kežmarku a zomrel 15. mája 1887 v Sebes v Rumunsku.

Narodil sa v rodine rímskokatolíckeho učiteľa Jacinta (Hyacinta) Bittnera. Matka Helena bola rodená Haszová. Mal dvoch synov a dve dcéry. Študoval na lýceu v Kežmarku, Miškovci a Sabinove, neskôr právo a fi lozofi u na Kráľovskej akadémii v Košiciach. Od r. 1819 bol študentom medicíny na peštianskej univerzite. V roku 1825 po obhájení dizertačnej práce „Dissertatio inauguralis medica de cholelithis humanis“ získal titul doktora medicíny a stal sa lekárom grófa Königsegga v Borsneul Mare (dnes Rumunsko).

Od roku 1829 pôsobil ako úradný lekár a neskôr, až do odchodu do dôchodku v r. 1872, ako hlavný lekár Aradskej stolice. Od roku 1858 bol korešpondentom Maďarskej akadémie vied, prispieval do odborných časopisov (Társalkodó, Orvosi Tár, Ungarische med. chirurgische Presse, Wochenblatt der k. u. k Gesellschaft der Aerzte in Wien, • 153 Államorvos). Zaujímal sa o liečivé pramene v Karlových Varoch a Mariánskych Lázňach, absolvoval študijné pobyty v Rakúsku, Bavorsku, Prusku. Snažil sa o pozdvihnutie verejného zdravotníctva v Uhorsku, zvlášť v boji proti epidémiám (cholera, malária). Okrem medicíny sa venoval botanike, astronómii, geografi i. Pôsobil ako kráľovský radca a pre svoju činnosť bol vyznamenaný záslužným krížom Františka Jozefa.

K rodnému mestu po celý život zachovával vrúcny vzťah. V roku 1879 daroval kežmarskému lýceu cennú zbierku mincí. Bol protektorom a mecenášom kežmarského streleckého spolku, v ktorom jeho otec Hyacint Bittner dlhé roky pôsobil ako notár. V roku 1876 po svojom menovaní za čestného člena daroval Dr. Kéry-Bittner streleckému spolku veľký strieborný pohár, neskôr obradne používaný pri kráľovských streľbách. V r. 1879 založil základinu streleckej prémie Hyacinta Bittnera.

Literatúra:

Nekrológ. Karpathen-Post, r. 8., č. 21, 19. 5. 1887. SBS III. Martin: Matica slovenská 1987, s. 74.