Sorting by

×

Ján Karlovský sa narodil 16. februára 1721 v Bystričke a zomrel 20. októbra 1794 v Prešove.

Po univerzitných štúdiách v Halle a Göttingene učil v Prešporku, odtiaľ prešiel do Kežmarku, kde bol rektorom školy v r. 1760 – 1770. Povolávací list do Kežmarku z júla 1760 okrem farára a cirkevných inšpektorov (už nie senátorov mesta) prvýkrát podpísali šľachtickí predstavitelia Koalície, ktorá prebrala starosť o školu, keď sa o ňu v časoch protireformácie prestalo starať mesto. Okrem iných list podpísal Alexander Berzevici z Veľkej Lomnice a Ladislav Görgey z Toporca. V r. 1770 sa stal Karlovský rektorom prešovského kolégia, kde pôsobil až do smrti. Bol predstaviteľom osvietenskej fi lozofi e – patril k najlepším fi lozofom svojej doby na území Slovenska. Ešte v Kežmarku napísal tri rukopisné filozofi cké práce Logica (1767), Metaphysica (1768), Philosophia moralis seu ethica (?).

 

Literatúra:

Dejiny filozofi ckého myslenia na Slovensku. Bratislava: VEDA 1987.

LIPTÁK, Johann: Geschichte des evangelischen Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933.