Sorting by

×

Jur Janoška sa narodil 25. decembra 1856 v Dolnom Kubíne a zomrel 27. januára 1930 v Liptovskom Mikuláši.

Na ľudovú školu chodil doma, na kežmarskom gymnáziu študoval na dvakrát – v školskom roku 1869/70 prišiel do 2. ročníka z Martina, bol tu aj v 3. ročníku. Vtedy býval u Kleina na predmestí č. 409 – dom však nevieme identifi kovať. V septembri 1871 odišiel na Slovenské evanjelické gymnázium do Revúcej. Po jeho zrušení sa vrátil do Kežmarku, kde študoval na vyššom gymnáziu v r. 1874 – 1876 a tu i maturoval. V Kežmarku založil aj študentský vzdelávací spolok, o ktorom takmer nič nie je známe.

Teológiu študoval v r. 1876 – 1879 v Rostocku a vo Viedni. Bol evanjelickým farárom v Liptovskej Sielnici, Jasenovej a Liptovskom Mikuláši. Angažoval sa v náboženskom a hlavne národnom živote, pretože na sebe pocítil neraz maďarizačný tlak. Bol jedným zo zakladateľov spolku Tranoscius, podporoval jeho vydavateľskú činnosť a bol aj jedným z priekopníkov ekumenizmu, hoci od r. 1922 zastával úrad prvého generálneho biskupa evanjelickej cirkvi na Slovensku a toho istého roku sa stal aj predsedom Matice slovenskej. R. 1918 bol jedným zo signatárov Martinskej deklarácie.

 

Literatúra:

SBS II. Martin: Matica slovenská 1987, s. 529.

VONGREJ, Pavol: Jur Janoška. Martin: Matica slovenská 1961.