Sorting by

×

Júlisu Jančo sa narodil 13. apríla 1896 v Spišskej Sobote a zomrel 17. decembra 1961 v Bratislave.

Stredoškolské štúdiá absolvoval v r. 1913 – 1916 na Vyššej obchodnej škole v Kežmarku, odkiaľ išiel na Vysokú školu ekonomickú do Bratislavy.

Pracoval na viacerých miestach na Slovensku i Podkarpatskej Rusi, po II. svetovej vojne v Banskej Bystrici a napokon v Bratislave na Povereníctve pôdohospodárstva a pozemkovej reformy.

Bol literárne činný, písal básne i príležitostnú prózu, ktorú uverejňoval v mnohých slovenských novinách a časopisoch. Prekladal z nemčiny, ruštiny a francúzštiny. Patril k zakladajúcim členom Ústredia slovenských ochotníckych divadiel (ÚSOD), ktoré vzniklo v Martine r. 1922. Sám vystupoval ako ochotnícky herec.

 

Literatúra:

KOLLÁROVÁ, Zuzana a kolektív: Biografi cký slovník mesta Poprad. Poprad: Mestský úrad 2004.