Sorting by

×

Pavel Jakobei sa narodil 9. januára 1695 v Prietrži a zomrel 3. augusta 1752 v Modre.

Študoval doma, v Necpaloch, Brezne, Prešporku, Levoči a v r. 1712 – 1715 v Kežmarku. Najprv dva roky učil v Brezovej na Myjave, potom šiel na univerzitné štúdiá evanjelickej teológie do Wittenbergu, vysvätený bol r. 1721. Kaplánčil na viacerých miestach na Slovensku, napokon bol v r. 1726 – 1752 farárom v Modre. Napísal viacero náboženských spisov v bibličtine, napr. v Žitave r. 1732 Modlitebný poklad, ktorý prevzali aj českí evanjelici a vo Vratislavi r. 1740 vyšiel Evangelický funebrál – čo bolo v tejto oblasti priekopnícke dielo.

 

Literatúra:

ĎUROVIČ, Ján: Evanjelická literatúra do tolerancie. Martin: Matica slovenská 1940.

Lyceálna knižnica v Kežmarku. Matricula studiosae iuventutis in schola ev. Kesmarkiensi 1711 – 1805, cui praefi xus est Index Rectorum scholae ab anno 1570 – 1752.