Sorting by

×

Imrich Jagušic  žil v 18. storočí.

Vzhľadom na rozsah a významnosť produkcie bol poprednou osobnosťou maliarskej školy v 60. – 80. rokoch 18. stor. na území horného Spiša. Dosiaľ sa nepodarilo zistiť o ňom bližšie údaje (pôvod, miesto narodenia, školenie), ani presné miesto jeho pôsobenia na Spiši. Osobu maliara však identifi kuje zmluva na bočný oltár sv. Jozefa v Spišskej Sobote z r. 1780. Formálnou analýzou tohto diela (s charakteristickým maliarskym rukopisom, koloritom, deformáciou postáv a v apoteózach svätcov blízkeho prejavu A. Schmidta) možno určiť jeho ďalšie práce: Bočný oltár sv. Mikuláša z Veľkej pri Poprade; obrazy sv. Mikuláša z hlavného oltára v Starej Ľubovni a zo zbierok Podtatranského múzea v Poprade; obraz sv. Serváca z hlavného oltára vo Vrbove; obraz hlavného oltára v Tvarožnej, obraz sv. Petra a Pavla na hlavnom oltári vo Vyšných Lapšoch; obraz Korunovania Panny Márie vo Vyšných Ružbachoch, či tabule na parapete chóru v Podolínci a maľby štyroch cirkevných otcov z Krompách, dnes v majetku SNM – HM Bratislava.

V Kežmarku pre pavlínsky kostol Navštívenia Panny Márie po roku 1772 zhotovil dva oltárne obrazy: sv. Pavla Pustovníka a sv. Jozefa, pôvodne zavesené nad bočnými oltárnymi menzami.

 

Literatúra:

CHMELINOVÁ, K.: Ars inter arma. Bratislava: SNG 2008.

CHMELINOVÁ, K.: Miesto zázrakov. Premeny barokového oltára. Bratislava: SNG 2005. Katalóg výstavy: Oblastný reštaurátorský ateliér v Levoči 1983 – 2003. Levoča 2003.