Sorting by

×

Ján Hunfalvy-Hunsdorfer sa narodil 9. júna 1820 vo Veľkom Slavkove a zomrel 6. decembra 1888 v Budapešti v Maďarsku.

Podobne ako brat Pavol, študoval v polovici 30. rokov 19. storočia na lýceu v Kežmarku, potom v Miškovci, kde sa naučil po maďarsky, v Prešove, neskôr fi lozofi u, štatistiku, históriu a teológiu na univerzite v Berlíne a Tübingene.

Ihneď po vzniku druhej katedry práva na kežmarskom lýceu r. 1846 sa stáva jej profesorom, učí štatistiku a dejepis. Hoci bol pôvodom Nemec, r. 1842 si pomaďarčil meno spolu s bratom Pavlom. Stal sa aktívnym účastníkom maďarskej revolúcie v r. 1848/49, za čo bol r. 1851 uväznený a pozbavený profesorského miesta. V tom istom období bolo na niekoľko týždňov uzavreté aj lýceum.

Po prepustení z väzenia r. 1853 odchádza Hunfalvy zo Spiša do Pešti. Najprv pracuje ako redaktor viacerých novín, od r. 1870 sa dostáva na katedru geografi e univerzity v Pešti, v r. 1887 – 1888 sa stal rektorom už budapeštianskej univerzity.

Bol spoluzakladateľom Uhorskej geografi ckej spoločnosti, od jej vzniku r. 1872 aj jej predsedom a stal sa aj členom mnohých zahraničných geografi ckých spoločností.

Vydal okolo 50 samostatných prác (zemepis Uhorska, Európy, ale aj Afriky), stal sa zakladateľom vedeckého zemepisu v Uhorsku.

 

Literatúra:

LÁNYI, Juraj, Dr.: Geograf Ján Hunfalvy. Podtatranské noviny, r. 23, č. 2, 14. 1. 1982.

SBS II. Martin: Matica slovenská1987, s. 434 – 435.