Sorting by

×

Michal Hubka sa narodil 21. septembra 1916 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 15. júna 1984 v Bratislave.

Narodil sa v rodine garbiarskeho robotníka Michala Hubku (1884 – 1953) a Evy, rodenej Fabriciovej (1887 – 1970). Po absolvovaní ľudovej školy v Liptovskom Mikuláši (1922 – 1928) študoval v r. 1928 – 1938 na reálnom gymnáziu v Liptovskom Mikuláši a Kežmarku. Počas štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave (1938 – 1945) pôsobil ako demonštrátor a asistent Fyziologického ústavu, neskôr v r. 1948 – 1950 a 1951 – 1955 zastával miesto asistenta na Chirurgickej klinike Lekárskej fakulty UK v Bratislave. V roku 1950 zatestoval v odbore chirurgie. V roku 1955 nastúpil do Slovenskej akadémie vied, kde pôsobil až do roku 1971 najskôr ako vedecký pracovník a neskôr ako zástupca riaditeľa v Ústave experimentálnej chirurgie SAV. V r. 1965 obhájil titul doktora vied. Absolvoval početné študijné pobyty predovšetkým v USA. V r. 1971 – 1974 bol vedúcim vedeckým pracovníkom Výskumného ústavu lekárskej bioniky, v r. 1974 – 1978 zástupcom prednostu Kliniky kardiovaskulárnej chirurgie Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov v Bratislave. Po zriadení Ústavu kardiovaskulárnych chorôb v Bratislave v r. 1979 prešiel na kliniku kardiovaskulárnej chirurgie ako zástupca prednostu kliniky. Členom komunistickej strany bol od r. 1955.

Michal Hubka získal základy klinickej chirurgie u prof. MUDr. J. Kňazovického a prof. MUDr. K. Čárskeho. Vo vedeckom výskume sa zameral na problematiku experimentálnej chirurgie srdca, rozpracoval metodiku mimotelového obehu krvi, vďaka ktorej sa v r. 1958 začali v Bratislave prvé operácie srdca. Svetové uznanie získal v rozvoji operačnej techniky náhrady srdcovej chlopne alotransplantátom (t. j. chlopňou získanou pri pitve od zomrelých). Venoval sa histórii slovenskej chirurgie. Bol autorom monografi e o transplantácii mitrálnej chlopne (doktorská dizertačná práca r. 1964), napísal vyše 130 vedeckých a 30 odborných prác publikovaných v domácich (Bratislavské lekárske listy, Svet vedy, Rozhledy v chirurgii a i.) a zahraničných časopisoch (Journal of Cardiovascular Surgery a i.).

Je spoludržiteľom patentov: chlopňový ventil (1966, č. 118336, spoluautor), bimembránové elektromagnetické čerpadlo (1970, č. 134937, spoluautor).

V r. 1961 – 1962 bol členom vedeckej rady Ústavu experimentálnej medicíny SAV a chemického ústavu SAV. V r. 1962 – 1964, 1966 – 1970 bol členom vedeckého kolégia Ústavu pre fyziológiu a lekárske vedy SAV. V r. 1967 – 1973 bol členom Société Européenne de Chirurgie Cardiovasculaire. V r. 1976 bol vyznamenaný medailou J. E. Purkyňu. • Bol starostom Spolku Kežmarčanov v Bratislave a v roku 1980 dostal pamätnú medailu mesta Kežmarok.

 

Literatúra:

(HUBKA) Nekrológ: Lekársky obzor, 33,1984 č. 1. SBS II. Martin: Matica slovenská 1987.

Z čistého prameňa. Poprad 1980.