Sorting by

×

Dávid Droschelius sa narodil okolo roku 1710 v Kežmarku a dátum jeho úmrtia nám nie je známy.

Početná rodina Droschelovcov žila v Kežmarku v 17. – 18. storočí. Dávid r. 1725 navštevuje 3. ročník kežmarskej školy, potom sa v nej opäť spomína v r. 1729 – 1732. Kde študoval ďalej, nie je známe. Literatúra ho uvádza ako kežmarského vedca a spisovateľa.
R. 1739 vychádza vo Wittenbergu zborník latinských veršov Oltár sĺz (Aram lacrimarum divis manibus vectoris Academiae… Georgii Friderici Schroeeri… placide defuncti… cives Hungari. Vitembergae 1739 litteris Scheffl erianis). Do knihy prispelo viacero veršovcov, medzi nimi aj Droschelius.
V knižnici v Strážkach bol zachovaný jeho rukopis o majiteľovi tamojšieho kaštieľa Gregorovi Horváthovi Stansithovi (De summa liberalitate, quam vir magnifi cus spectabilis generosus Dn. Georgius Horváth Stansith de Gradecz hereditarius in Sztraska et Crucivilla etc. prae memoria heros in sustentando Illustri Gymnasio Nehrensi abunde testatus est edidicit David Droschelius Kesmarkiensis.)

Literatúra:
Archívne materiály Nory Baráthovej z Kežmarku.