Sorting by

×

Otto Bruckner sa narodil 5. októbra 1875 v Oberschützen v Rakúsku a zomrel 12. augusta 1965 v Kežmarku.

Po absolvovaní učiteľskej akadémie v Budapešti prišiel v školskom roku 1898/1899 do Kežmarku, kde od roku 1889 pôsobil ako profesor lýcea jeho starší brat Karol, ktorý bol v rokoch 1912 až 1929 dokonca riaditeľom školy.

Jeho ďalším bratom bol historik Viktor, ktorý sa venoval spracovaniu histórie Kežmarku, no usadil sa v Maďarsku. Otto ako profesor vystriedal viacero škôl, až v roku 1919 definitívne zakotvil na Nemeckej evanjelickej dievčenskej meštianskej škole augsburgského vierovyznania a od školského roku 1920 až 1921 až do konca školského roku 1935/1936 bol jej riaditeľom. Škola počas jeho pôsobenia vyvíjala veľkú aktivitu. Pri škole sa zriaďovali viacročné odborné kurzy: kurz šitia (1922), obchodný kurz (1925), kurz varenia (1929).

Bruckner sa postaral aj o dostavbu nového krídla školy, výstavbu telocvične, zriadenie odborných učební a v roku 1932 o výstavbu internátu pre dievčatá. Ako člen evanjelického konventu navrhol Otto Bruckner roku 1925 založiť v Kežmarku tzv. „Familienschule“ – rodinnú školu, na ktorej by absolventky meštianky pokračovali v štúdiu. Jeho návrh sa zrealizoval a od školského roku 1930 až 1931 začala pôsobiť v Kežmarku Odborná škola pre ženské povolania, ktorú Kežmarčania volali familiárne „Knödeleschule“. Vyučovaním jazykom bola nemčina. Vyučovali sa aj odborné predmety – tovaroznalectvo, účtovníctvo, obchodná korešpondencia, stenografi a, strojopis, geografia, varenie i stolovanie. Hlavnou výchovno-vzdelávacou náplňou školy bolo vedenie domáceho hospodárstva, „výchova dievčat, aby boli dobré domáce hospodárky, v dobrom i zlom vedeli viesť domácnosť a vedeli uvariť, ušiť a najmä správne vychovávať deti.“

Škola bola jediná svojho druhu na Slovensku. Bruckner bol aktívny aj v nemeckom učiteľskom spolku, kde bol dlhoročným predsedom a z jeho iniciatívy vznikol podporný učiteľský fond pre učiteľov, ktorí neboli v štátnej službe, aby nezostali bez platu a nároku na dôchodok. Tragicky zomrel vo vysokom veku na následky dopravnej nehody. Dňa 31. marca 1995 požiadala Hotelová akadémia v Kežmarku o prepožičanie titulu Hotelová akadémia Otta Brucknera. Názov začala niesť od 2. septembra 1995. Pamätná tabuľa s názvom školy bola odhalená 2. septembra 1997.

Literatúra:
BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku. Historický cintorín. Kežmarok: Vivit 2005.
Kolektív: Spomienky na Otta Brucknera. Kežmarok: HA 1997.