Sorting by

×

Július Bránik (Maibaum) sa narodil 1. septembra 1908 v Kežmarku a zomrel 27. augusta 1970 v Bratislave.

Základnú školu vychodil v Kežmarku, kde absolvoval r. 1926 aj gymnázium, od r. 1926 študoval na Právnickej fakulte UK v Bratislave. Tu bol r. 1928 spoluzakladateľom Spolku socialistických akademikov v Bratislave. V roku 1931 získal titul – doktor práv.

Do KSČ vstúpil r. 1930. Pôsobil v oblasti propagandy. Od r. 1931 pracoval ako advokátsky koncipient, r. 1937 bol advokátom v Bratislave. Po zákaze činnosti KSČ pomáhal pri jej prechode na ilegálne formy práce, r. 1939 vidiac prenasledovanie obyvateľov židovského pôvodu – aj on bol Žid – emigroval cez Poľsko do ZSSR. V Moskve vyvíjal propagandistickú aktivitu na podporu antifašistického národnooslobodzovacieho boja Slovákov. Od napadnutia ZSSR nacistickým Nemeckom bol redaktorom vysielania Za slovenskú slobodu, spolupracovníkom redakcie Čs. listov, propagandisticky pôsobil medzi vojakmi – zajatcami.

V r. 1940 – 1945 bol aj redaktorom Vydavateľstva cudzojazyčnej literatúry. Po oslobodení Československa a po návrate domov zastával rôzne vysoké politické funkcie – bol aj členom predsedníctva ÚV KSS a povereníkom – predsedom Slov. plánovacej komisie v Bratislave. R. 1954 bol na základe nepodložených obvinení najmä v súvislosti s procesom tzv. buržoáznych nacionalistov odvolaný z politických funkcií. Potom sa venoval najmä budovaniu výskumu v odbore financií.

Literatúra: SBS I. Martin: Matica slovenská 1986, s. 313.