Sorting by

×

Eugen Binder sa narodil 20. októbra 1862 v Levoči a zomrel 18. mája 1933 v meste Kežmarok.

Pochádzal z rodiny spišsko-nemeckého básnika Johanna Gretzmachera, mal dvoch bratov. Študoval v Levoči, potom teológiu v Bratislave, Berlíne, Lipsku a Jene. Bol evanjelickým kaplánom v Banskej Bystrici (od 1885), učiteľom na gymnáziu v Nyíregyháze (od 1886 – nemecký jazyk a literatúra), kaplánom v Franzfelde – v nemecky hovoriacej oblasti Báčka v Maďarsku. V r. 1889 – 1898 bol farárom v Birde v Rumunsku, kde pôsobil aj ako redaktor tamojších Dettaer Zeitung. Dňa 20. 11. 1898 bol zvolený za profesora náboženstva na kežmarskom evanjelickom lýceu, kde pôsobil ďalších 30 rokov.

Pre svoj humor a vzdelanosť bol medzi študentmi aj profesormi veľmi obľúbený. V evanjelickom cirkevnom zbore občas kázal ako zástupca farára. Najprv prekladal poviedky z maďarčiny do nemčiny, neskôr začal písať najmä humoristické básne a uverejňoval ich v nemeckých časopisoch. Prispieval nimi aj do berlínskych novín Feuilletonzeitung a Berliner Zeitung (Fejtónové a Berlínske noviny), do budapeštianskych novín Pester Lloyd a Pester Journal (Peštiansky Lloyd a Peštiansky týždenník), aj do nemeckých a maďarských Zipser Blätter, Szepesi Lapok (Spišských Listov) a Evangelischer Glaubensbote (Evanjelický posol viery). Pre svoj výborný štýl prispieval aj do svetoznámych humoristických novín Meggendorfer Blatt a mníchovských novín Fliegende Blätter (Meggendorfský list a Lietajúce listy).

Počas pôsobenia v Kežmarku bol vedúcim tzv. Tököliho spolku. Po roku 1918 organizoval a viedol kurzy slovenčiny pre nemecky a maďarsky hovoriacich obyvateľov Kežmarku. Oženil sa 19. 10. 1889 s Vilhelmínou, rod. Kaufmann, spolu mali nadanú dcéru a dvoch synov. Ich syn Dezider sa stal zubárom v Budapešti, padol však v I. sv. vojne. Svoju básnickú tvorbu vydal v dvoch humoristických zbierkach: Freuet euch des Lebens (Tešte sa zo života), Levoča 1907; Ernst und Scherz für Zipser Herz (Vážnosť a vtip pre spišské srdce), Kežmarok 1931.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti dejín Kežmarku, Historický cintorín, Kežmarok: ViViT 2005.

HOLKO, Michael: Würdigung. In: Evangelischer Glaubensbote z 24. 11. 1929.

METZL, Andreas: Arbeiter in Gottes Weinberg, Lebensbilder deutscher evangelischer Pfarrer in und aus der Slowakei im 20. Jahrhundert. Kežmarok: ViViT 2004, s. 36 – 38.

RAINER, Rudolf, P. SDS – ULREICH, Eduard: Karpatendeutsches

Biographisches Lexikon, Stuttgart 1988, s. 40.

SBS I. Martin: Matica slovenská 1986, s. 252 – 253.

Wikipedia: http://sk.wikipedia.org/wiki/Eugen_Binder