Sorting by

×

Bella Jozef sa narodil 29. júla 1864 v Liptovskom Mikuláši a zomrel 17. júla 1946 Liptovskom Mikuláši.

Po ukončení základnej školy v rodisku, absolvoval gymnázium v Kežmarku a od r. 1884 študoval na Lekárskej fakulte v Prahe. Počas štúdií bol členom národného spolku slovenských študentov Detvan. Po zavŕšení štúdia v roku 1890 a obdržaní titulu doktora medicíny nastúpil ako asistent v Ústave pre výchovu pôrodných asistentiek
v Bratislave. Od r. 1894 pôsobil ako praktický lekár v Liptovskom Mikuláši. V roku 1892 preložil do slovenčiny Pôrodníctvo pre baby, dielo rodáka zo Spišského Podhradia Teodora Kežmarského, peštianskeho profesora pôrodníctva. Preklad sa stal prvou úradne schválenou slovenskou učebnicou v odbore pôrodníctva. Početné boli aj Bellove zdravotno-výchovné články, uverejňované predovšetkým v časopisoch.

Literatúra:
JUNAS, J. – BOKESOVÁ-UHEROVÁ, M.: Dejiny medicíny a zdravotníctva. Martin: Osveta 1985.
SBS I. Martin: Matica slovenská 1986.