Sorting by

×

Batizfalvy Štefan sa narodil 26. októbra 1824 v Rimavskej Sobote a zomrel 11. októbra 1899 v Budapešti v Maďarsku

Pôvodne Slovák, maturoval v Rožňave, v štúdiách pokračoval na lýceu v Kežmarku, kde študoval v r. 1842 – 1845 fi lozofi u, potom odišiel do Šarišského Potoka pokračovať v štúdiách teológie a práva. V matrike kežmarského lýcea je zapísaný ešte ako Batiszowsky – kedy si meno pomaďarčil, nie je známe. V r. 1851 – 1860 pôsobil ako profesor
gymnázia v Rožňave. Venoval sa predovšetkým dejepisu a zemepisu, napísal maďarské učebnice  dejín Uhorska i samotného sveta pre ľudové školy, nižšie i vyššie gymnáziá.

Literatúra:
SBS I. Martin: Matica slovenská 1986, s. 165. Lyceálna knižnica v Kežmarku. Nova matricula Lycei
1840 – 1881.