Sorting by

×

Július Barč-Ivan sa narodil 1. mája 1909 v Krompachoch a zomrel 25. decembra 1953  v Martine.

Pochádzal zo zmiešanej slovensko-nemeckej rodiny a spočiatku si písal priezvisko Bartsch. Stredoškolské
vzdelanie nadobúdal na viacerých slovenských gymnáziách, v Kežmarku študoval v 2. a 3. ročníku nemeckého evanjelického gymnázia v r. 1919 – 1921. Maturoval v Prešove. Po skončení teológie pôsobil ako kaplán v Užhorode, farár v Pozdišovciach, od r. 1942 bol pracovníkom Matice slovenskej. Napísal vyše 10 divadelných
hier – prevažne drám. Jeho hry (najznámejšia je veselohra Mastný hrniec) sa nemohli uvádzať ani počas fašizmu, ani po oslobodení, lebo obsahovali náboženského ducha (Pevec boží, Neznámy atď.) Vydal aj niekoľko prozaických kníh (Železné ruky, Predposledný život atď.)

Literatúra:
BARČ-IVAN, Július: Dielo I. Bratislava 1981.
BÁLENT, Boris: Bibliografi a Júliusa Barča-Ivana. Martin: Matica slovenská 1959. SBS I. Martin: Matica slovenská 1986, s. 143.