Sorting by

×

Ladislav Babura, rímskokatolícky kňaz, historik sa narodil 29. októbra 1844 v meste Spišská Nová Ves a zomrel 11. septembra 1892 v Kežmarku.

Ladislav Babura študoval v rodisku. Štúdium teológie absolvoval v Spišskej Kapitule a kňazské svätenie prijal v roku 1868. Pôsobil vo Veľkom Slavkove ako kaplán (1868 – 1874), farár (1874 – 1885) a neskôr dekan. Od roku 1885 bol farárom v Kežmarku. V roku 1889 sa stal titulárnym prepoštom.

Spracoval cirkevné i kultúrne dejiny a národohospodárske pomery Spiša a oblasti Tatier. Svoje historické štúdie publikoval v nemeckých a maďarských spišských časopisoch, v regionálnych časopisoch a v Ročenke historickej spoločnosti Spišskej župy. Príspevky uverejňoval najmä v náboženských časopisoch. Boli to predovšetkým štúdie
o katolíckych kostoloch v Kežmarku a vo Veľkom Slavkove, ale aj životopisná črta o jezuitovi, spišskom
historikovi Karolovi Wagnerovi SJ.

Ladislav Babura bol členom výboru Spišskej uhorskej spoločnosti od roku 1885. Okrem toho bol členom Uhorskej historickej spoločnosti a spoluzakladateľom i podpredsedom tatranskej odbočky Uhorského turistického spolku. Bol tiež predsedom odbočky Červeného kríža v Kežmarku.

Literatúra:
PAŠTEKA, Július a autorský kolektív: Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska. Bratislava: Lúč
2000.
SBS I. Martin: Matica slovenská 1986, s. 91, s. 199.
PRIKRYL, L. V.: Spišský historik Ladislav Babura. In: Katolícke noviny, r. 117, č. 36, 8. 9. 2002. Schematizmus Scepusiensis 1893.

Zdroj: Osobnosti Kežmarku 1206 – 2009, str. 27