Sorting by

×

V tomto dome býval a vyučoval:

 Jozef Tschörner (21. marec 1858 Liberec v Čechách – 25. jún 1928 Kežmarok)

Spišská spoločnosť pre domáci priemysel a Košická obchodná a priemyselná komora podnietila v roku 1880 založenie tkáčskej školy v Kežmarku (prvej svojho druhu v Uhorsku). Nemala budovu, preto využívala iba dom v prenájme, kde bola učebňa, tri dielenské učebne a izba s kuchyňou pre učiteľa. Na miesto učiteľa a riaditeľa školy nastúpil v roku 1883 Jozef Tschörner s domovou príslušnosťou v Spišskej Novej Vsi. V tejto funkcii pôsobil až do roku 1896 spolu s jediným dielenským pomocníkom, následne prišla škola pod štátnu správu. Pravdepodobne pomáhal Dr. Vojtechovi Alexandrovi pri vylepšovaní röntgenového prístroja. Riaditeľom bol opäť v rokoch 1911 až 1919, vtedy odovzdal školu štátnej správe v novom štátnom usporiadaní, keď sa vymenil celý učiteľský zbor českými odbornými učiteľmi. Škola sa udržala len do roku 1935. Je pochovaný na starom kežmarskom cintoríne s prívlastkom Webschuldirektor na náhrobnom kameni.