Sorting by

×

Emil Moravetz sa narodil 10. septembra 1887 v Brašove v Rumunsku a dátum jeho úmrtia je neznámy.

Pokračovateľom tradície fotografi e v Kežmarku po Štefanovi Kissovi bol Emil Moravetz. Narodil sa v sedmohradskom Brašove, ale hlásil sa k nemeckej národnosti. V rokoch 1908 – 1910 pracoval ako fotograf v Spišskej Novej Vsi. V rokoch 1910 – 1913 bol zamestnaný v Poprade u známeho fotografa vo firme Matz a spol. Od roku 1913 až do roku 1930 žil v Kežmarku na Mučedlníckej ulici (dnes Ulica mučeníkov) č. 1. Tu si neskoršie otvára aj svoj fotoateliér.

V archíve v Spišskej Sobote sa zachovali dokumenty, ktoré zachytávajú pohnutú minulosť E. Moravetza. Bol podozrivý z vyzvedačstva pre Maďarsko. Počas vojny slúžil u pešieho pluku č. 2 v Brašove, na srbskom a ruskom fronte. V československej armáde neslúžil. Neustále ho sledovali a niekoľkokrát bola u neho urobená domová prehliadka, avšak bez výsledkov.

Bol známy predovšetkým ako fotograf. Na základe údaja z 13. júla 1916 (Karpathen-Post) sa dozvedáme, že Emil Moravetz ponúka svoje služby fotografi cké a taktiež aj predáva fotografi cký materiál, chemikálie a iný pomocný fotografi cký materiál v Kežmarku.

Na jeho fotografi ách sa neuvádza datovanie. Pre svoje fotografi e používal predovšetkým tmavé kartónové podložky (hnedá alebo modrá tlač). Jeho fotografi cká tvorba je zaujímavá, precízna, rôznorodá a emotívne podfarbená. Zaujímavo pôsobia napr. aj exteriérové zábery stavby vodárne v Kežmarku na Michalskom vrchu, fotografi a lesa pri Mlynčekoch a fotografi a vodárne v Mlynčekoch z pol. 20. rokov 20. storočia, ktoré sú nalepené na kartóne. Používal tie isté kartónové podložky s grafi ckou úpravou, aké mal Štefan Kiss. Rozdiel je len v označení rozdielnych iniciál fotografa.

Ďalším pozoruhodným rozdielom je aj tá skutočnosť, že Emil Moravetz nemal žiadne ocenenia z výstav. Zachovali sa nám aj kartónové podložky, ktoré používal Š. Kiss aj s uvedením jeho mena, avšak boli dodatočne prepečiatkované s uvedením mena E. Moravetza. Začiatkom 20. rokov 20. storočia už nepoužíval kartónové podložky. Z tohto obdobia sa nám zachovalo niekoľko fotografi í pohľadnicového formátu, na ktorých je na líci fotografi e vlisovaná pečiatka štvorcového tvaru s textom: MORAVETZ KESMARK. Môžeme sa domnievať, že Emil Moravetz prevzal ateliér po Š. Kissovi.

Údaje o jeho ďalšom živote sa nezachovali. Taktiež v matrike v Kežmarku nie je evidovaný dátum jeho úmrtia. Z toho usudzujeme, že na sklonku svojho života nežil v Kežmarku.

Literatúra:

CINTULOVÁ, Erika: Fotoateliéry v Kežmarku. Kežmarok 2000.