Sorting by

×

Lukáš Meltzer (Melczer) sa narodil v polovici 17. storočia v Kežmarku a zomrel po roku 1726 v Kežmarku.

Rodina žila v Kežmarku už v 16. storočí, r. 1594 sa spomína v súpise obyvateľstva Hans. Armales získala r. 1670 – jeho nositeľom bol Martin so synmi Martinom a Lukášom. Erb bol nasledujúci: v modrom štíte na zelenej lúke stojí strieborný kozorožec – podobná fi gúra je aj klenotom. Martin bol v r. 1636 – 1638 senátorom Kežmarku. V zozname obyvateľov mesta z r. 1697 sú obuvníci Wilhelm a Martin a „chirurgus“ Pavol.

Najznámejší z rodu bol Lukáš, mnohonásobný vyslanec mesta a richtár hlavne v rokoch protireformácie: 1692, 1693, 1696, 1698, 1703, 1711, 1712, 1717, 1718, 1721 – 1726. Tradícia hovorí, že aj on žiarlil na svojho kolegu Jakuba Kraya a spolu s Martinom Dévaym aj on prispel k poprave Kraya, Lányho a Topperczera. Lukáš dal postaviť katolícky kostol v Malom Slavkove.

Lukášov vnuk Lukáš mladší (1726 – 1793) bol senátorom a v r. 1788 –1790 richtárom. Jeho syn (?) Pavol (1769 – 1829) bol prísediacim Spišskej tabule.

Rodina sa presídlila do Ľubice. Z nej bol známy Jakub Meltzer, ktorý nezištne pomáhal nešťastnej láske medzi barónkou Babettou von Wieland a slovenským spisovateľom Jánom Chalupkom.

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Majitelia rodových erbov v Kežmarku. In: Historica Carpatica 19. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1988, s. 227 – 259.