Sorting by

×

Jakub Meltzer sa narodil 16. mája 1782 v Poprade a zomrel 25. januára 1836 v Lomničke.

Štúdiá na kežmarskom lýceu ukončil r. 1801, potom študoval v Bratislave a Jene. V r. 1807 – 1811 bol farárom v Majerke (Meierhöfen) a v rokoch 1811 – 1836 v Lomničke. Venoval sa zemepisu a dejinám Spiša; ako prvý zbieral spišské povesti, ktoré spracovával do romantických balád.

Dielo: Der ungarische Zipser Sachse in seiner wahren Gestalt (Uhorský spišský Sas vo svojej pravej podobe), Lipsko, 1806; Ungarischer Plutarch oder Nachrichten vom Leben merkwürdigen Personen des Königreich Ungarn und der dazugehörenen Provinzen (Uhorský Plutarch alebo Správy zo života zvláštnych osôb maďarského kráľovstva a k nemu patriacich provincií), 1816; Der graue Hans oder der Greis in der Feuerhöhle (Sivý Hans alebo Starec v Ohnivej jaskyni), 1818; Topografi sche und historische Bemerkungen über manche Städte, Dörfer und Ruinen im Poppertal (Topografi cké a historické poznámky ku niektorým mestám, dedinám a ruinám v údolí rieky Poprad), 1819; Gedichte (Básne), Košice, 1820; Das Zipser Komitat (Spišská župa), Viedeň, 1821; Nach richten von einer Schatzkammer im Tatragebirge (Správy o pokladnici v pohorí Tatier), v Zipser Bote (Spišský posol), 1876, č. 48 – 50; Biographien berühmter Zipser (Životopisy slávnych Spišiakov), Košice, 1832; Merkwürdige Erzählungen aus der Geschichten der Magyaren (Zvláštne príbehy z dejín Maďarov), Košice 1833.

Literatúra:

RAINER, Rudolf, P. SDS – ULREICH, Eduard: Karpatendeutsches Biographisches Lexikon, Stuttgart, 1988, s. 223.