Sorting by

×

Ulrich Materer (Matergl, Matergo, Matern, Mauerer) sa narodil v 2. polovici 16. storočia a zomrel v roku 1618 v Kežmarku.

Pôsobil v Kežmarku. Podľa niektorých historikov bol talianskeho pôvodu. V r. 1590 – 1591 postavil samostatne stojacu zvonicu v Kežmarku, r. 1592 pre mestskú radu v Poprade ochodzu na veži Kostola sv. Egídia a samostatne stojacu zvonicu, r. 1598 zvonicu pri kostole v Spišskej Sobote a zvonicu v Spišskej Belej. Pravdepodobne koncom 16. storočia prestaval aj zvonice v Strážkach a Vrbove. Materer sa podieľal na vytvorení jedného z najtypickejších renesančných stavebných prejavov na Spiši – samostatne stojacich zvoníc – kampaníl. Predstavujú blokové objekty štvorcového pôdorysu, ktoré majú v hornej (často rozšírenej) časti veľké dvojité, resp. trojité zvukové arkády. Stavby sú zakončené štítkovou atikou a v niektorých prípadoch so zachovanou bohatou sgrafi tovou výzdobou (Strážky, Vrbov, Poprad – nezachovaná), v minulosti dokonca pozlátenou (Kežmarok). Samostatne stojace zvonice však majú svoj pôvod v neskorej gotike, ako o tom svedčia gotické portály v ich prízemí niektorých z nich (Vrbov, Strážky), oblúčikovité konzoly, na ktorých spočíva horná časť, resp. archívne záznamy (podľa kežmarského historika Christiana Genersicha začali kežmarskú zvonicu stavať už v roku 1525). Materer teda časť z nich zrejme len prestaval a renesančne upravil. Matererova staviteľská činnosť sa neobmedzovala len na zvonice. V r. 1579 pravdepodobne postavil most pri Nižnej bráne v Kežmarku, v r. 1595 prestaval humanistickú mestskú školu v Kežmarku a v r. 1609 pre Poprad postavil kamenný most cez rieku Poprad.

Literatúra:

GENERSICH, Christian.: Merkwürdigkeiten der Königlichen Freystadt Késmark I. – II. Košice – Levoča 1804.

CHALUPECKÝ, Ivan.: Dejiny Popradu. Košice: ORIENS 1998. KOLLÁROVÁ, Zuzana.: Biografi cký slovník mesta Poprad. Poprad: Mestský úrad 2004.

KRIŽANOVÁ, Eva.: Datovanie zvoníc na Spiši. In: Pamiatky a múzeá č. 4, r. 1995.

LIPTÁK, Johann.: Geschichte des evangelischen Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933. SBS IV. Martin: Matica slovenská 1987.