Sorting by

×

Pre blížiace sa jesenné práce na cintorínoch platí, že nie sú len o lístí, ale aj o príprave cintorína na zimné obdobie.

Zamestnanci cintorínskych služieb Pieta Kežmarok majú naplánované od septembra pravidelné práce, počas ktorých sa vykonáva čistenie cintorínov, čistenie rigolov, čistenie chodníkov od nánosov, strihanie a úprava živých plotov a tují. Upozorňujú nájomcov hrobových miest na to, že do pol metra od hranice hrobového miesta si upratujú sami, s čím je späté aj kosenie či vytrhanie trávy, prípadne odstránenie listov.

Sviečkomaty si ľudia pochvaľujú

V roku 2021 pribudlo na starý historický cintorín a nový cintorín zariadenie na zakúpenie sviečok, známy ako sviečkomat. Funguje nepretržite, počas otváracej doby cintorínov. Má jednoduchú manipuláciu, sviečky sa dajú zakúpiť v rôznej cenovej relácií a taktiež v rôznej dobe horenia. „Po uplynutí času od ich fungovania na cintorínoch môžeme zhodnotiť, že sviečkomaty sa využívajú, návštevníci cintorína túto možnosť uvítali, o čom svedčí časté dopĺňanie sviečok správcom zariadenia,“ hovorí Soňa Brijová z Pohrebných a cintorínskych služieb Pieta Kežmarok.

Rozsypanie popola zosnulého môže byť protizákonné

Počas vybavovania pohrebu sa čoraz častejšie kežmarské pohrebníctvo stretáva s otázkou, čo s urnou po kremácii a či je možné popol rozsypať aj niekde na miesto, ktoré bolo zosnulému srdcu blízku. „Podľa zákona o pohrebníctve č. 131/2010 Z. z. je nepovolené rozsypovať alebo vsypovať  popol na miestach na to neurčených. Najbežnejší spôsob je uloženie urny do hrobového alebo urnového miesta. Alternatívou je v súčasnej dobe aj rozptyl popola,“ hovorí Brijová. Rozptyl popola je nový spôsob a dôvod takéhoto rozhodnutia môže byť aj ten, že zosnulý si ešte počas života prial, aby po smrti ostal spätý a splynul s prírodou, prípadne žil ekologickým spôsobom života. Na tento účel sú vytvorené rozptylové alebo vsypové lúky, ktoré sa nachádzajú v Košiciach a v Bratislave. „Rozptylová lúka je pietne miesto, čiže platí na ňu zákaz vstupu. Rozptyl alebo vsyp môže prebiehať formou pohrebného obradu, kde sú prítomní aj pozostalí, alebo sa vykoná len za prítomnosti pracovníka povereného uskutočňovať tento úkon,“ priblížila Brijová.

Ekologické pochovanie

Novinkou v pochovávaní je biologicky rozložiteľná urna s názvom Bios. Vďaka svojej konštrukcii oddeľuje semienko a popol. To znamená, že strom na začiatku rastie izolovaný od popola v substráte. Po uplynutí nejakej doby od uloženia do zeme a začiatku rastu sa začne materiál, z ktorého je urna vyrobená, samovoľne rozkladať a celá zostava vrátane urny s popolom sa stáva súčasťou podložia a hnojivom pre strom. Urna tak zmení pohreb na návrat k životu prostredníctvom prírody.

Text a foto: Ondrej Miškovič