Sorting by

×

Tu prežil svoju mladosť:

Dr. Genersich Antal (4. február 1842 Spišská Sobota – 4. jún 1918 Budapešť)

Významný uhorský patológ a súdny lekár, ktorý žil a študoval na kežmarskom lýceu. Následne študoval v Budapešti na lekárskej fakulte a stal sa vrchným lekárom na Patologicko-anatomickom ústave. V roku 1870 sa stal profesorom na Katedre patologickej anatómie Lekárskej univerzity v Kluži. Tu vybudoval katedru a Ústav patologickej anatómie i súdneho lekárstva. Stal sa spoluzakladateľom a vedúcou osobnosťou Sedmohradského spolku pre medicínu a prírodné vedy. V roku 1891 bol za zásluhy povýšený do šľachtického stavu. Napísal vyše 80 odborných prác a štúdií najmä v oblasti patologickej anatómie a súdneho lekárstva.