Sorting by

×

Dr. Michal Greisiger sa narodil 25. decembra 1851 v obci Stráne pod Tatrami a zomrel 10. septembra 1912 v meste Spišská Belá.

V roku 1872 zmaturoval na gymnáziu v Kežmarku, potom začal študovať medicínu vo Viedni a štúdiá ukončil v Pešti. Už ako študent prejavoval záujem o prírodovedecké zbierky v múzeách.

Po promócii sa zamestnal ako praktický lekár v Spišskej Belej. V oblasti medicíny a vlastivedných disciplín bol uznávaný: mal prednášky v Spolku spišských lekárov a lekárnikov, ktorého bol aktívnym členom.

Vlastnil bohatú archeologickú zbierku obsahujúcu nálezy z doby kamennej a bronzovej v Popradskej kotline. Zachránil množstvo pamiatok a archeologického materiálu z travertínovej kopy Hrádok v Gánovciach, z tejto lokality zostavil veľmi vzácnu paleontologickú zbierku. Všetky pamiatky dokumentoval, publikoval o nich štúdie v regionálnych a celouhorských odborných časopisoch.

Od roku 1880 sa z jeho iniciatívy začalo s archeologickým výskumom na pravekom opevnenom sídlisku Burbrich neďaleko obce Veľká Lomnica. Aby výskum tejto lokality nebol fi nančne náročný, presvedčil mestskú radu, aby tam umiestnila cintorín. Archeologickým výskumom M. Greisiger potvrdil jej osídlenie v praveku ľudom s bádenskou keramikou. Správy o nálezoch publikoval v ročenke Karpatského spolku (patril medzi jeho zakladateľov) už roku 1896 pod názvom Die Grosslomnitzer Burg.

Výskumy viedol aj na výšinnom sídlisku v polohe Jeruzalem v katastri mesta Kežmarok, odkiaľ pochádzali nálezy prevažne púchovského charakteru. Výsledky z výskumov ďalších lokalít v okolí Kežmarku publikoval v štúdii Die Käsmarker gegen in der Steinzeit. Objavil približne 50 archeologických lokalít na viacerých polohách nielen v katastri Spiš• 106 skej Belej, ale aj v okolí Vysokých Tatier. Múzeum v Kežmarku vlastní zbierkové predmety aj s originálnymi štítkami s popisom Dr. Greisigera.

Venoval sa aj zdravotnej osvete, vlastivednému výskumu – najmä okolitej tatranskej prírode. Vo svojej botanickej záhrade pestoval liečivé rastliny, zakladal herbáre, vlastnil bohatú zbierku vtákov, chrobákov, motýľov z tatranskej oblasti. Jeho prírodovedné zbierky zväčša odkúpilo kežmarské gymnázium.
R. 1994 bolo v Spišskej Belej zriadené a otvorené Múzeum M. Greisigera.

 

Literatúra:

POLLA, Belo: Archeológia na Slovensku v minulosti. Martin: Matica slovenská 1987. SBS II. Martin: Matica slovenská 1987, s. 225.