Sorting by

×

Júlis Gréb sa narodil 16. februára 1881 vo Veľkej Lomnici a zomrel 22. decembra 1944 v Aszód v Maďarsku

Do školy chodil doma, r. 1900 vynikajúco zmaturoval na kežmarskom gymnáziu, univerzitné štúdiá v odbore nemčina – klasická fi lológia absolvoval v Budapešti. R. 1904 získal doktorát po obhájení dizertačnej práce Die Mundarten des Zipser Oberlandes (Nárečia Horného Spiša), ktorá r. 1906 vyšla aj v maďarskom jazyku. Potom sa dal na pedagogickú dráhu, v rokoch 1906 – 1923 vyučoval na gymnáziu v Aszóde v Peštianskej župe.

Hoci na Spiši prežil v podstate len detstvo a mladosť, ako dospelý trávil každé leto u svojej sestry v Lomnici. Na základe jeho diel, ktoré vydával v Kežmarku vo vydavateľstve a tlačiarni rodiny Sauter, môžeme Gréba právom považovať za najväčšieho národopisca v oblasti života spišských Nemcov. V r. 1922 vydal Mundart und Herkunft der Zipser (Nárečie a pôvod Spišiakov), r. 1926 Geschichte der Gemeinde Grosslomnitz (Dejiny obce Veľká Lomnica), r. 1932 jedinečné a doteraz neprekonané dielo Zipser Volkskunde (Spišský národopis) a r. 1943 Zipser Volkspfl anze (Spišský ľudový rastlinopis). V rukopise – strojopise, čo takmer vôbec nie je známe, ostala bibliografi a spišskej národopisnej literatúry Bibliographie der Zipser Volkskunde, ktorú zostavil v Aszóde okolo roku 1930 a dal Ústavu pre vlastivedný výskum – Institut für Heimatforschung v Kežmarku. Zoznam obsahuje vyše tisíc titulov kníh, štúdií a článkov.

Od roku 1911 pracoval Gréb na jedinečnom diele – spišsko-nemeckom nárečovom slovníku, ktorý obsahoval cez 5-tisíc strán a bol pripravený do tlače. Nanešťastie natrafi li na rukopis ruskí vojaci, ktorí oslobodili Aszód a keď videli nemecké slová, rukopis roztrhali a spálili. Toho sa však, našťastie, Gréb nedožil.

 

Literatúra:

BARÁTHOVÁ, Nora: Osobnosti Veľkej Lomnice. Dejiny Veľkej Lomnice. Huncovce: VL 2008, s. 418 – 445.

RAINER, Rudolf – ULREICH, Eduard: Karpatendeutsches Biographisches Lexikon. Stuttgart 1988.

SCHMIDT, Adalbert: Gross Lomnitz – ein deutsches Dorf unter den Hohen Tatra.

Gross Zimmern 1988.