Sorting by

×

Matej Glaser – Vitriarius sa narodil v roku 1653 v Bardejove a zomrel  16. februára 1706 v Kežmarku.

Glaser je po slovensky sklenár, po latinsky vitrarius – ale nositeľ tohto mena si písal aj Witrarius, Witriarius, Witřiari, Vitrari… Pracoval takmer dvadsať rokov ako tovariš a pomocník v levočskej tlačiarni známej rodiny Brewer, kde dokonca písal básne. Jedna sa zachovala v matrike kežmarskej ev. a. v. cirkvi. V kežmarskej matrike je zaujímavý zápis z r. 1671 o narodení dieťaťa Jána Glasera, ktorého otec bol Matej Glaser, zrejme však ide o zhodu mien, pretože Glaser-Vitriarius by mal v tom čase len 18 rokov.

Bol prvým známym kežmarským tlačiarom. Tlačiareň bola umiestnená v budove dnešnej reduty na Hlavnom námestí. Založená bola r. 1704, pracovala v rokoch 1705 – 1708, teda aj po smrti Vitriaria, možno ju prevádzkoval syn (?) Juraj. Dokonca zánik tlačiarne sa datuje až do roku 1710, pretože r. 1711 jej pomerne skromné zariadenie zakúpila mestská rada v Debrecíne, a to od Juraja Glasera a Jána Muratorisa. Vo Vitriariho tlačiarni vyšlo celkovo len sedem kníh v „slovenčine“, latinčine, maďarčine a nemčine – dodnes sa zachovali hlavne v Széchényiho knižnici v Budapešti. R. 1705 vyšlo: Johannis Cyriaci Hoeferi: Himmels=Weg. Kaysersmarck, bey Matth: Vitriari, 1705. V tom istom roku vyšli aj dve diela v maďarčine. V r. 1706 vyšlo Clementis Zacharias: Sacri Regni Apostolici Hungariae, Gloriosissimorum Ducum et Serenissimorum Regum, Gloriosissima Memoria superstes. Hung. Caesareo Fori. Anno 1706. V roku 1707 boli vydané práce kežmarského obyvateľa Eliáša Mlynárových Duchownj Života Studnice… u Matausse Witřiaryho 1707 v Kežmarku a Pjsnicnj – Knižečka. V r. 1708 vyšlo Th essedik Paulus: Flebiliter gravissima… Impressum Kesmarkini (chronostichon dlhého zničeného názvu tvorí 1708).

 

Literatúra:

KLIMEKOVÁ, Agáta: Tristoročné jubileum kníhtlačiarskej činnosti v Kežmarku. Knižnica, r. 6, č. 1, 2005.

VALACH, Július: Staré tlačiarne a tlačiari na Slovensku. Martin: Matica slovenská 1987.