Sorting by

×

 

Samuel Genersich sa narodil 15. februára 1768 v Kežmarku a zomrel 2. septembra 1844 v Levoči.

Najmladší brat z trojice kežmarských významných prírodovedcov a humanistov študoval na evanjelickom lýceu v Kežmarku a potom medicínu vo Viedni. Po udelení diplomu pôsobil šesť rokov ako praktický lekár v Kežmarku a potom až do odchodu do dôchodku ako mestský lekár v Levoči, kde aj umrel a je pochovaný. Jeho hrob je na evanjelickom historickom cintoríne blízko kaplnky.

Bol dobový znalec spišskej, najmä tatranskej flóry. Jeho práca Florae Scepusiensis elenchus… (Výber spišskej flóry, Levoča 1798) patrila medzi prvé regionálne diela v Uhorsku napísané podľa Linného systému. Vo svojom zozname spišskej flóry uviedol 950 a v katalógu 588 druhov rastlín. Avšak ani v katalógu Catalogus plantarum variorum Scepusii… (Katalóg rozličných rastlín Spiša, Levoča 1801), ani vo svojom herbári neuvádzal lokality nálezu, takže švédsky bádateľ Goran Wahlenberg predpokladal, že aj v prvej práci ich uviedol spamäti. S týmto švédskym botanikom Samuel Genersich spolupracoval počas jeho výskumníckej práce v Tatrách r. 1813.

V r. 1806 Samuela Genersicha menovali za čestného člena Botanickej spoločnosti v Regensburgu (v Rezne).

 

Literatúra:

SBS II. Martin: Matica slovenská 1987, s. 180.

(Vložiť publikačné informácie a spraviť zlom strany.)