Sorting by

×

Ján Genersich sa narodil 16. augusta 1761 v Kežmarku a zomrel 18. mája 1823 vo Viedni v Rakúsku

Pochádzal z rodiny obchodníka. Študoval v Debrecíne, Vyšnej Slanej, Kežmarku, Prešporku (Bratislave), teológiu skončil r. 1785 v Jene. Po štúdiách pracoval ako vychovávateľ a r. 1788 sa stal profesorom kežmarského lýcea na katedre fi lozofi e, ktorá vznikla rok predtým.

Už na začiatku 19. storočia existovali hodnotenia profesorov – o Genersichovi sa píše v hodnotení z r. 1818/1819 toto: „Ján Genersich pozná jazyk nemecký, latinský, maďarský, čiastočne slovenský, orientálne, grécky, hebrejský a anglický. Je profesorom dejepisu, vydaním viacerých diel rozličného druhu dokázal, aký literárny stupeň dosiahol. Má dobrú vyučovaciu metódu, a preto u neho mládež vykazuje vynikajúci prospech. Má veľmi ušľachtilé a počestné mravy, je jemný a veľmi oddaný vedeckej činnosti. Je autorom viacerých pedagogicko-estetických a historických diel.“

Medzi žiakov Genersicha patril v r. 1810 – 1814 budúci veľký slovenský vedec Pavol Jozef Šafárik. Pod vplyvom svojho profesora začal dokonca po latinsky veršovať.

V r. 1806 založil Genersich v Kežmarku podľa vzoru Malohontskej spoločnosti Literárnu spoločnosť, ktorá pracovala do r. 1810. Cieľom spoločnosti nebola literárna činnosť. Jej členovia prostredníctvom zahraničnej tlače spoznávali ekonomiku a kultúru strednej Európy. Do spoločnosti patrili nielen profesori lýcea, ale intelektuáli z celého Spiša, napr. Gregor Berzevici z Veľkej Lomnice. Svoje diela posielali spoločnosti aj bývalí študenti lýcea, ako napr. maďarský spisovateľ Kazinczy. Spoločnosť mala aj knižnicu – mnohé diela sa dostali neskôr do lyceálnej knižnice.

Ján Genersich bol aj literárne činný – vydal vyše 20 pedagogických, historických, básnických i prozaických diel, napr. Beiträge zur Schulpädagogik, Wien 1792 (Príspevky k školskej pedagogike), Kurze allgemeine Weltgeschichte, Wien 1812 (Krátke všeobecné svetové dejiny) atď. Prejavil veľký záujem o vzdelávanie dievčat, čo bolo na tú dobu pomerne priekopníckou myšlienkou. Pre dievčatá napr. napísal a vydal r. 1811 vo Viedni knižku Wilhelmine – ein Lesebuch für Mädchen (Vilhelmína – čítanka pre dievčatá). V rukopise ostali jeho meteorologické pozorovania. Rukopisy jeho prednášok sa nachádzajú dodnes v Lyceálnej knižnici v Kežmarku.

Ján Genersich býval na Hlavnom námestí, v dome č. 51, kým sa r. 1821 nepresťahoval do Viedne, kde až do svojej smrti pôsobil ako profesor Cisársko-kráľovského ev. a. v. teologického učiteľského inštitútu.

 

Literatúra:

LIPTÁK, Johann: Geschichte des evang. Distriktual – Lyzeums A. B. in Kesmark. Kežmarok: Sauter 1933.

SZELÉNYI, Ödön: Genersich János. In: Közlemények Szepes Vármegye multjából, r. 6, č. 1 – 2, 1914.