Sorting by

×

Samuel Fuchs sa narodil v roku 1770 v Kežmarku a zomrel v roku 1817 v Lembergu, v súčasnosti Ľvov na Ukrajine. Študoval v Levoči, Prešporku, Debrecíne a Jene.

Po univerzitných štúdiách sa vrátil domov. Najprv bol vychovávateľom, v r. 1796 – 1809 učil na lýceu v Levoči, tu sa mu narodil syn Albert (1804 – 1894), budúci fyzik. Z Levoče Fuchs odchádza do Kežmarku, kde sa stáva evanjelickým farárom – tu pôsobil v r. 1809 – 1813.
V Levoči vydal svoje latinské diela – r. 1800 Institutiones logicae (Systém logiky), r. 1802 – 1803 Elementa iuris naturae (Základy prírodného práva), r. 1805 Philosophia moralis (Morálna fi lozofi a). V rukopise ostalo dielo o psychológii.
R. 1813 odišiel do Lembergu, kde sa stal evanjelickým farárom a superintendentom.

Literatúra:
Dejiny filozofického myslenia na Slovensku I. Bratislava: VEDA 1987.