Sorting by

×

Ferdinad Filarzský sa narodil 18. októbra 1858 v Kežmarku a zomrel 23. júna 1941 v Budapešti v Maďarsku.

Jeho rodný dom nevieme zatiaľ identifi kovať. Študoval na gymnáziu v Kežmarku od 1. ročníka 1870 až do 1878, iba 5. ročník vychodil v Rimavskej Sobote, maturoval v Kežmarku v školskom roku 1877/78. Potom navštevoval univerzitu v Budapešti. R. 1896 sa stal súkromným docentom, r. 1922 mimoriadnym univerzitným profesorom, r. 1917 dopisujúcim, r. 1932 riadnym a r. 1940 čestným členom Maďarskej akadémie vied.

Bol spočiatku asistentom prof. Jurányiho na univerzite v Budapešti – až napokon profesorom Eötvösovho kolégia, vedúcim botanického oddelenia a od r. 1919 riaditeľom Maďarského národného múzea. Od r. 1919 prednášal botaniku na univerzite v Budapešti. Venoval sa najmä algológii a rastlinnej morfológii. Bol autorom zaujímavej teórie o delení bunkového jadra, ktorá však nenašla patričnú odozvu. V ročenke Uhorského karpatského spolku č. 20/1893 uverejnil štúdie o rastlinstve Vysokých Tatier a Pienin. Bol autorom samostatných prác, štúdií a článkov v odborných časopisoch. Jeho rozsiahla práca o botanike zostala v rukopise.

 

Literatúra:

SBS II. Martin: Matica slovenská 1987, s. 86.