Sorting by

×

Gregor Fabry st. sa narodil v júly 1707 v Ožďanoch a zomrel 1. januára 1766 v maďarskom meste Nemescsó.

Študoval v Kežmarku od r. 1722 do 14. júla 1726 za čias rektora Juraja Buchholtza mladšieho. Teológiu končil na nemeckých univerzitách. Pôsobil ako učiteľ a evanjelický farár. V r. 1750 – 1753 bol superintendentom zadunajského dištriktu. Jeho dielo tvoria náboženské práce v maďarskom jazyku.

Literatúra:
PAYR, S.: Fabri Gergely dunántuli evang. püspök és az 1751-évi vallási zavargás Vadosfán. Budapešť 1894.
REZIK, J. – MATTHAEIDES, S.: Gymnaziológia. Bratislava 1971. Lyceálna knižnica v Kežmarku. Matricula studiosae iuventutis in schola ev. Kesmarkiensi 1711 – 1805, cui praefi xus est Index Rectorum scholae ab anno 1570 – 1752.