Sorting by

×

Gregor Fabry ml. sa narodil 6. marca 1718 v Hrušove a zomrel 4. apríla 1779 v Prešove.

Zo školy v Ožďanoch prichádza r. 1737 do Kežmarku, kde študoval do r. 1742. V r. 1742 – 1744 tu pôsobil ako subrektor a učiteľ gramatickej triedy. Na univerzity chodil do Jeny, Lipska, Halle, Erlangenu. Po návrate domov sa usadzuje r. 1748 v Prešove, kde pôsobil osemnásť rokov ako rektor kolégia. V r. 1770 – 1779 bol prešovským farárom, r. 1774 ho zvolili za potiského superintendenta, v tejto funkcii končil r. 1779. Písať začal na štúdiách v Jene – za debut sa považuje jeho oslavná báseň na Kežmarok a jeho obyvateľov Animam acceptorum… Tam vydáva r. 1746 aj Colloquium acerbum, kde spomína na zomretého Kežmarčana Dávida Goldbergera. Jeho tvorba bola zvláštne odmenená – r. 1747 ho falcgróf Karol Fridrich Kalschmied korunoval za cisárskeho básnika – stal sa „poeta laureatus caesareus“.

Fabryho tvorba sa menila podľa jeho zamestnaní. Ako študent tvoril básne, ako pedagóg pedagogické spisy – napr. r. 1773 vydal v Prešove Considerationes rei scholasticae (Úvahy o školstve) a ako farár písal náboženské diela. K poézii sa vrátil pri určitých životných príležitostiach svojich známych. Písal po latinsky i slovensky.

 

Literatúra:

LAZAR, Ervín: Literárna tvorba prešovských superintendentov. Cirkevné listy, r. 98, č. 10, 1985. LAZAR, Ervín: Gregor Fabri. Slovenská literatúra, r. 8, č. 3, 1961.

LAZAR, Ervín: Pedagogické dielo Gregora Fabriho. Nové obzory 8, Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1966, s. 223 – 237.

SEDLÁK, Imrich: Z literárneho života východného Slovenska. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo 1960.