Sorting by

×

Alfréd Grosz (26. február 1885 Kežmarok – 1. marec 1973 Kežmarok)

Kežmarský rodák, horolezec, pedagóg, historik, geograf, požiarnik, spisovateľ, propagátor a popularizátor Tatier. V Kežmarku pracoval v továrni a neskôr vyučoval telovýchovu
na kežmarskom evanjelickom gymnáziu. Zanieteným požiarnikom bol 65 rokov a od roku 1932 pomáhal zakladať slovenský požiarny zbor v Kežmarku. Obrovský prínos bol v jeho propagácii a popularizácii Tatier a ich okolia. Vlastnoručne zhotovoval celé série diapozitívov k prednáškam v rôznych rečiach a zapožičiaval ich Karpatskému spolku. Po II. svetovej vojne organizoval výcvik záchranárstva v Tatrách. Tlačou mu vyšli dve knihy, ale veľa prác mal rozpracovaných v rukopise, publikoval príspevky s tatranskou tematikou v časopisoch, encyklopédiách a horolezeckých príručkách. Desaťročia bol predsedom Tatranského spolku, členom výboru Karpatského spolku, presbyterom evanjelickej cirkvi v Kežmarku a čestným členom viacerých turistických spolkov v zahraničí. Jeho popol bol na jeho žiadosť vysypaný na Pastvinách v blízkosti Bieleho kežmarského plesa, kde je osadená aj pamätná tabuľa.