Sorting by

×

Dom profesora a rektora Daniela Mihálika, v ktorom boli vychovávaní počas štúdií na evanjelickom lýceu národní buditelia Daniel Gabriel Lichard (1823 – 1828), Samo Chalupka (1822 – 1824) a Jonáš Záborský (1827 – 1832).

 Daniel Mihálik (10. október 1767 Hybe – 18. november 1840 Kežmarok)

Pedagóg pôsobiaci v Kežmarku. Štúdoval na lýceu v rokoch 1789 – 1793, univerzitné štúdiá absolvoval v Jene, kde študoval teológiu, filozofiu, matematiku a prírodné vedy. Po skončení štúdií bol vychovávateľom a profesorom na kolégiu v Sárospataku a v roku 1801 dostal pozvanie na lýceum do Kežmarku, ktoré prijal. Bol prijatý na katedru teológie, ktorá vznikla v roku jeho príchodu, stal sa jej prvým profesorom a viedol aj praktické cvičenia teológov v ich rodnom jazyku, teda aj v slovenčine. Bol rektorom lýcea, senátorom vonkajšej rady mesta a členom viacerých prírodovedných spoločností.

 Daniel Gabriel Lichard (17. január 1812 Slovenská Ľupča – 17. november 1882 Skalica)

Spisovateľ, ktorý v rokoch 1823 – 1828 študoval na kežmarskom lýceu, neskôr vo Viedni teológiu a ako farár pôsobil v Ochtinej a Skalici a medzitým učil na lýceu v Banskej Štiavnici. Bol vydavateľom Domovej pokladnice – prvého slovenského ľudového kalendára (1841), založil prvý hospodársky časopis Noviny pre hospodárstvo, remeslo a domáci život (1848), vydával Slovenský pozorník a hospodársky časopis Obzor.

 Samo Chalupka (27. február 1812 Horná Lehota – 19. máj 1883 Horná Lehota)

Evanjelický farár a básnik, ktorý v rokoch 1822 až 1824 študoval v najnižších triedach lýcea. Práve vtedy tu pôsobil aj jeho o 21 rokov starší brat Ján Chalupka. Najviac naňho vplýval profesor Matej Slavkovský, ktorý mu dával knihy. Samo Chalupka sa samovzdelával, čítal knihy pozorne, rozvažoval a rozmýšľal nad tým, čo čítal. Jeho literárna činnosť v Kežmarku nie je známa. Odtiaľ prešiel do Rožňavy a napokon na lýceum do Bratislavy, kde sa svojou tvorbou zapájal do študentskej slovenskej literárnej spoločnosti. Teológiu ukončil vo Viedni, následne bol farárom v Chyžnom, Jelšavskej Teplici a Hornej Lehote.

Jonáš Záborský (3. február 1812 Záborie – 23. január 1876 Župčany)

Spisovateľ, ktorý študoval v rokoch 1827 – 1832 na kežmarskom lýceu. Mal výborný prospech, uchádzal sa o štipendium. Už ako farár založil v roku 1844 pre študentov, „ktorí sa nad iných vyznačujú znalosti reči a literatúry slovensko-českej“ štipendijnú základinu, ktorý sa týkala aj kežmarského lýcea. Po štúdiách teológie najprv na kolégiu v Prešove, potom na univerzite v Hale, pôsobil tri roky ako evanjelický farár, potom prestúpil na katolícku vieru a vyštudoval katolícku teológiu. Vyše 20 rokov pôsobil na fare v Župčanoch. Písal básne, prózu i drámu.