Sorting by

×

Juraj Creutzer sa v Kežmarku spomína v 16. storočí.

Creutzer pochádzal zo starej kežmarskej rodiny, ktorá sa spomína už v súpise z r. 1434. Študoval pravdepodobne na nemeckých univerzitách. Bol farárom v Strážkach.

Creutzerove spisy sú známe z poslednej tretiny 16. storočia, keď sa aj na Spiš rozšíril kryptokalvinizmus. Bol to ideový smer protestantskej teológie, ktorý chcel pod vplyvom kalvínskej reformácie odstrániť z kostolov obrazy, oltáre a organy.

Keď svoje názory publikoval priekopník uhorského kryptokalvinizmu Gašpar Pilz, okrem iných reagoval na jeho spis troma prácami aj Juraj Creutzer. V brožúrke Warnung von der Sakramentiorer, Zwinglianer und Calvinisten Lehre…, ktorá vyšla v Bardejove r. 1586, bol návod, ako identifi kovať podozrivých z kryptokalvinizmu.

Creutzer vo svojich dielkach Pilzovi vyčítal, že piesne v spevníku prispôsoboval falošnému učeniu a chcel organ odstrániť z kostola. Creuzer sa spomína v súpise obyvateľov Kežmarku ešte r. 1587, ale r. 1592 je dom, v ktorom býval, už prázdny (dom nevieme identifikovať, ale bol v blízkosti Kostola sv. Kríža).

Pilz (1522 – 1606) – chránenec Jána Ruebera, kapitána Horného Uhorska, bol farárom v jeho službách na kežmarskom hrade pravdepodobne v r. 1571 – 1579 a získal viacerých na svoju stranu, hlavne pedagógov z kežmarskej školy (!), ale musel nakoniec odísť zo Spiša do Maďarska. Napokon sa vrátil na Spiš a usadil sa v Markušovciach, kde aj umrel.

Literatúra:

Evanjelická encyklopédia Slovenska. Bratislava: Bo-Po 2001.

LIPTAK, Johann: Zinsregister der Stadt Käsmark vom jahre 1434. In: Südostdeutsches Archív, 2. Band/1. Halbband, Mníchov 1959.

VESELÝ, Daniel: Dejiny kresťanstva a reformácie na Slovensku, Bratislava: Evanjelická bohoslovecká fakulta UK 1998.

Lyceálna knižnica v Kežmarku. 1587 Particular Schuldens Im Richter Ampt des Ersamen und weysen H. Hans Schneider.