Sorting by

×

Ján Čarnogurský sa narodil 12. januára 1904 v obci Malá Franková a zomrel 1. júla 1938 v Levoči.

Po skončení ľudovej školy vychodil gymnázium. Bol to človek mimoriadneho intelektuálneho nadania. V roku 1925 dosiahol na Pápežskej univerzite sv. Urbana v Ríme ako 21-ročný doktorát filozofie. V roku 1929 dosiahol doktorát teológie. Po svojej kňazskej vysviacke pôsobil sedem rokov ako kaplán v Kežmarku. Hovorí sa, že práve on našiel  v tunajšom kostole zamurovanú sochu Madony s dieťaťom. Ďalej ho biskup Ján Vojtaššák povolal do Kňazského seminára v Spišskej Kapitule, kde pôsobil ako špirituál a profesor. Tak sa dostal do kontaktu so spišskokapitulskou generáciou katolíckych intelektuálov medzivojnového obdobia, ktorú formoval a zjednocoval najmä vtedajší vicerektor seminára, teológ a fi lozof Ferko Skyčák.

Ján Čarnogurský vynikal nielen intelektuálnym nadaním, ale aj nezvyčajnou duchovnosťou, láskou k modlitbe a duchovnej sebadisciplíne. V jeho živote je možné vybadať črty niektorých heroických cností, ako záľubu v modlitbe, k osobnému rozhovoru s Bohom.

Pán si ho k sebe povolal v predvečer Levočskej púte. Pri pešej púti na Mariánsku horu do Levoče kráčal kňaz Čarnogurský spolu s bohoslovcami, keď následkom úpalu dostal porážku. Na druhý deň v levočskej nemocnici zomrel. Mladý, len 34-ročný. Vtedajší biskupov tajomník Dr. Jozef Kapala sa neskôr vyjadril o jeho smrti v tom zmysle, že aj biskup Vojtaššák pri jeho pohrebe plakal. Pohrebné obrady vykonal biskup Ján Vojtaššák v Spišskej Kapitule. Ján Čarnogurský bol po nich prevezený do svojho rodiska a je pochovaný na cintoríne v Malej Frankovej. Jeho hrob je starostlivo udržiavaný a spomienka na neho je nielen živá, ale nesie znaky chýru svätosti.

 

Literatúra:

DUDA, Ján, Ján Čarnogurský, blog

PETRAS, Stanislav: Pamiatka spravodlivého je na požehnanie. In: Cesta, r. 2, č. 6, 1996. Z príhovoru spišského biskupa počas púte na Mariánsku horu v Levoči 6. júla 2008, v deň 70. výročia od smrti Jána Čarnogurského.