Sorting by

×

Pochádzal z oravskej zemianskej rodiny. Podľa školskej matriky študoval v Kežmarku neuveriteľne dlho v r. 1711 – 1718, hoci podľa historikov mal posledné dva roky študovať už v Prešove.

Teológiu vyštudoval v r. 1718 – 1721 vo Wittenbergu. Po návrate ho obvinili z tajného evanjelického kázania,
ba dokonca odsúdili na trest smrti, čo sa javí po rozhodnutiach Šopronského snemu z r. 1681 o akej-takej náboženskej slobode neuveriteľné, je však možné, že kázne obsahovali politické útoky proti cisárovi. Na príhovor oravského podžupana bol z väzenia prepustený. Pôsobil ako pedagóg i farár v Necpaloch, Vrbovciach, Prietrži, r. 1738 prešiel do Štítnika. V roku 1741 bolo zvolený za superintendenta (evanjelického biskupa) potiského dištriktu.

Spolu s príbuzným slovenským spisovateľom Danielom Krmanom prekladal Bibliu do slovenčiny. Písal latinskú a slovenskú náboženskú literatúru pre dospelých i mládež – napr. Dvojí katechizmus učení křest. pro mládež větší i menší, Gruntowní vysvětlení Katechismusu D. M. Luthera (obe diela vyšli 1738) atď.

Zaujímavosťou je Utěssená Ruční Knižečka… pro dítky křesťanské – nevieme, či je dielom Ambrosia, alebo len jeho prekladom, ale obsahuje prvé detské slovenské pravidlá o chovaní, napr. „nebehaj ako divý po ulici, ani nekrič, ale choď ticho a počestne, s bezbožníkmi sa na voze nevoz, v lete sa nekúpaj vo vode, ani sa k nej nepribližuj“, ďalej uvádza, že neslušné je jesť na ulici, chodiť v zime po ľade, hádzať snehové gule, deti nemajú chodiť po trhoch, nemajú čítať obsahom nečisté knihy, hrať kocky a karty, nemajú sa chytať za ruky a popod pazuchy; darovaná vec sa mala vziať pravou rukou a poklonou sa malo poďakovať, klaňať sa má hlbšie, pomaly a nohou sa má tiež pohnúť, ale nie ďaleko od seba, nemali sa čítať knihy márne a nečisté a mala sa dávať almužna.

Tieto pravidlá sú skutočnou raritou svojej doby, pretože prvé Pravidlá móresnosti vyšli až r. 1795.

Literatúra:
BRTÁŇ, Rudo: Spoločenská výchova na ulici pred 200 rokmi. In: Živena, r. 34, č. 3, 1944.
ĎUROVIČ, Ján: Evanjelická literatúra do tolerancie. Martin: Matica slovenská 1940.
Lyceálna knižnica v Kežmarku. Matricula studiosae iuventutis in schola ev. Kesmarkiensi 1711 – 1805, cui praefi xus est Index Rectorum scholae ab anno 1570 – 1752.

Zdroj: Osobnosti Kežmarku 1206 – 2009, str. 22-23