Sorting by

×

Nový cintorín v Kežmarku sa nachádza na ulici Kamenná baňa a prvýkrát sa na ňom začalo pochovávať v roku 1989.

Starý historický cintorín sa začal zapĺňať a preto bolo potrebné pre mesto začať uvažovať o vybudovaní nového pietneho miesta. Dôležité bolo vybrať vhodnú lokalitu, kde by sa pietne miesto dalo nerušene využívať. Nájsť sa ho podarilo v tichej časti nad mestom pri lesoparku Sever. Prvými zosnulými, ktorých 21. septembra 1989 na Novom cintoríne pochovali boli dvaja muži Vasiľ a Pavol. Na cintoríne je v súčasnosti sedem parciel pre klasické pochovanie, čo predstavuje približne 1300 hrobových miest a urnový háj. Pochovaní sú tu väčšinou obyvatelia mesta Kežmarok, ktorí v tomto meste prežili svoj život a rodina sa rozhodla pre nich vybrať Kežmarok na miesto posledného odpočinku.

Súčasťou nového cintorína je i obradná pohrebná sieň, ktorá slúži pre poslednú rozlúčku, prípadne sa tam uskutočňujú i pohrebné obrady. V areáli cintorína je ešte voľná plocha, ktorá v prípade potreby umožňuje do budúcna vytvoriť priestor pre ďalšie hrobové miesta alebo rozšírenia urnového hája či vytvorenia kolumbária.